Čerpadlá

Čerpadlá pre energetiku

čerpanie napájacej vody
čerpanie kondenzátu
čerpanie chladiacej, surovej, požiarnej vody...

Čerpadlá pre poľnohospodárstvo

čerpanie fekálií
závlahy
znečistené vody

Čerpadlá pre chémiu

aktívne chemické látky
viskózne látky
netuhnúce, tuhnúce uhľovodíky,
kvapalné plyny...

Čerpadlá pre bane a hute

chladiace pre hutnícke prevádzky
ťažba a doprava ropy

Evironmentálna a požiarna technika

vodné turbíny a malé vodné elektrárne

Čerpadlá pre vodné hospodárstvo

vodné zdroje, vodárne, úpravovne vôd
čerpanie úžitkovej vody
čističky odpadových vôd....

Čerpadlá pre potravinárstvo

čerpanie čistých kvapalín
čerpanie viskóznych kvapalín
čerpanie suspenzií....

Čerpadlá pre stavebníctvo

rozvody tepla
rozvody teplej úžitkovej vody

Čerpadlá pre strojárenstvo

mazacie olejové systémy
hydraulické olejové systémy
priemyselná chladiaca voda...

Čerpadlá na iné použitie

čistenie výmenníkov a potrubných systémov
lodné čerpadlá

Dodávatelia

Wilo (D)
Grundfos (DK)
OBL s.r.c. (IT)
Saer s.r.c. (IT)
G.V.R. s.r.c. (IT)
Affetti s.r.c. (IT)
Faggiolati S.p.A (IT)
Sigma Lutín (CZ)
ISH PUMPS Olomouc (CZ)
GREEN PUMPS (IT)
KSB
ABS